Energideklaration för småhus – spara miljö, energi och pengar

När en byggnad eller andel i en byggnad säljs, ska ägaren se till att det för byggnaden finns en energi­deklaration som vid försäljningstid­punkt (när köpekontrakt underteck­nas) inte är äldre än tio år. Underlåter säljaren, trots köparens begäran, att fullgöra sin skyldig­het att ha en sådan deklaration för byggnaden, får köparen – senast sex månader efter sitt tillträde till bygg­naden – låta upprätta en energidekla­ration på säljarens bekostnad. 

Varför energideklaration? 
Att energideklarera byggnader är inte enbart en svensk företeelse utan detta är en del av EU´s mil­jömål om minskad energianvändning. En minskning med 20 % till år 2020 i förhållande till 1995 års förbrukning.

Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006.

Vad är en energideklaration? 
Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning och som syftar till att göra våra byggna­der mer energieffektiva. I energideklarationen ska det dessutom anges om byggnadens energiprestan­da kan förbättras och om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för förbättring.

Vilka småhusbyggnader ska energideklareras? 
Byggnader som säljs ska ha energideklaration från och med 1 jan 2009.
Nya byggnader ska energideklareras från och med 1 jan 2009 (2 år efter bruktagandet, dock inte senare än 2 år efter slutbevis).

Vem utför energideklarationen? 
Energideklarationen utförs av utbildad och godkänd energiexpert som skickar deklarationen elektroniskt till Boverket.

Hur vet man att en byggnad är energideklarerad? 
Säljaren (byggnadsägaren) kan visa dokumentation på utförd energide­klaration som är yngre än tio år.
Om byggnaden säljs vidare inom tio år, från den tidpunkt då deklaratio­nen upprättades, behöver ingen ny deklaration upprättas inför den senare försäljningen.

Vem gör vad? 
Säljaren – ansvarar för att det finns en energideklaration – yngre än tio år.

Köparen – kan enligt lag, om energideklaration för byggnaden inte är ut­förd eller är äldre än tio år, utföra en deklaration på säljarens bekostnad.

Fastighetsmäklaren – ska informera säljaren om dennes ansvar att upprätta en energideklaration, om det vid försäljning inte finns någon som är yngre än tio år. Även köparen ska informeras om att energideklaration ska finnas och om så inte är fallet, informera om köparens lagliga rätt att – inom sex månader från tillträdet – upprätta en energideklaration på säl­jarens bekostnad. Fastighetsmäklaren ska även verka för att en eventuell överenskommelse mellan parterna om energideklaration ska dokumente­ras i köpekontraktet.

SWEDAC – är den statliga myndighet som ackrediterar företag och organisationer, att med utbildad personal utföra energideklarationer. På hemsidan – www.swedac.se – finns förteckning över godkända företag.

Energiexperten – arbetar för det ackrediterade företaget, samlar in och bedömer uppgifter för den aktuella byggnaden.

Kommunen – är tillsynsmyndighet när det gäller energideklarationerna.

Boverket – utfärdar föreskrifter i anslutning till lag och förordning om energideklaration av byggnader och för ett särskilt register över energide­klarationer.
På hemsida – www.boverket.se – finns en mängd bra information.

Källor: Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader, Boverket, FMN Fastighetsmäklarnämnden